Algemene voorwaarden

Samen Babymassage is opgericht door C.D van Veldhoven- van Brakel en richt zich op Babymassage, voetmassage en Baby behoefte in kaart.

Samen Babymassage is gevestigd op:

Lange Hofstedestraat 4

4116 EX Buren

Telefoonnummer: 0610174309

KVK nummer: 77247485

info@samenbabymassage.nl

www.samenbabymassage.nl 

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Samen Babymassage en te raadplegen op bovenstaande website.

 

Babymassage


Algemeen:

Alle opdrachten en contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Samen Babymassage is bevestigd. De boeking of deelname aan lessen, workshop, massage of andere activiteiten aangeboden door Samen Babymassage via de website, per mail, whatsapp of telefoon betekent dat u als boeker/ deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke/ geestelijke klachten van u en of baby voor aanvang van de les te melden. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid of die van u baby geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandeld arts, huisarts, fysiotherapeut en/of andere hulpverlener.

1 Cliënt: de baby die de Babymassage ondergaat. De ouder/ verzorger die een individuele cursus bij de cliënt thuis volgt.

2 Cursist: de persoon welke deelneemt aan de cursus.

3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Samen Babymassage een overeenkomst of contract is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, het laten verrichten van massages, het geven van workshops of cursussen.

4 Opdracht: een overeenkomst of contract tussen Samen Babymassage enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Samen Babymassage. Samen Babymassage behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

5 Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Samen Babymassage enerzijds en de opdrachtgeven anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Samen Babymassage.

 

Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
 2. Alle door Samen Babymassage opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgestelde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Samen Babymassage voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van massages, trainingen, cursussen, presentaties bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.
 2. De tarieven in de aanbiedingen/ offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en/ of producten.
 3. Indien in een acceptatie van een aanbieding/ offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/ offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand
  indien Samen Babymassage aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/ offerte in te stemmen.

Betaling

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Samen Babymassage volgens de
aangegeven datum, is Samen Babymassage genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Samen Babymassage gerechtigd verdere behandeling  op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Annulering

Annulering van een opdracht door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk, per e-mail of whatsapp aan Samen Babymassage plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 1. De dag waarop de schriftelijke annulering/ uitstel bij Samen Babymassage is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
 2. Annulering dient de opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Samen Babymassage gerechtigd de gereserveerde tijd te factureren.
 3. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail, whatsapp of telefoon.
 4. De opdrachtgever mag in de volgende gevallen kosteloos annuleren binnen 24 uur voor gemaakte afspraak:
 5. Bij ziekte van ouder of kind
 6. Bij calamiteiten (hieronder wordt o.a. verstaan: sterfgeval, ongeval of andere vorm van overmacht). In alle andere gevallen dient de opdrachtgever contact op te nemen met Samen Babymassage. Samen Babymassage behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming mits in alle redelijkheid genomen.
 7. Bij annulering van (een deel van) de cursus door Samen Babymassage zelf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan
  meteen een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Samen Babymassage geannuleerde afspraak, is niet van toepassing.
 8. Bij annulering van de cursus door Samen Babymassage voordat deze gestart is, wordt in overleg met de opdrachtgever (een) nieuwe datum(s) gepland. De eventuele door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Samen Babymassage.

Tarieven

 1. De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contact zijn de tarieven tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
 2. Samen Babymassage behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen de tarieven tussentijds aan te passen.
 3. Samen Babymassage is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen, cursussen of workshops deze kenbaar te maken aan zijn/ haar cliënten.

Voorwaarden
cadeaubon

 1. Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 14 werkdagen te zijn ontvangen op het rekeningnummer van Samen Babymassage. Na ontvangst van de betaling wordt de cadeaubon door Samen Babymassage verstuurd/ uitgegeven of de cadeaubon dient bij afhalen contact voldaan te worden.
 2. De cadeaubon kan alleen voor de dienst dat erop vermeld staat ingewisseld worden bij Samen Babymassage.
 3. De cadeaubon van Samen Babymassage is en blijft eigendom van Samen Babymassage. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor
  commerciële doeleinden op welke wijze dan ook te verstrekken.
 4. De geldigheid van een cadeaubon is één gehele kalenderjaar gerekend vanaf de datum van uitgifte.
 5. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

Aansprakelijkheid

 1. Samen Babymassage niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Samen Babymassage kunnen worden toegerekend.
 2. Deelname vindt plaats op eigen risico. Samen Babymassage is niet verantwoordelijk voor enig letsel, bij de opdrachtgever of enig ander persoon,
  dat voorkomt uit handelingen en/ of oefeningen tijdens en/ of voorafgaand aan en na afloop van de cursus.
 3. Samen Babymassage is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Indien Samen Babymassage aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.

5.Samen Babymassage is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of  geestelijke aandoeningen, blessures en/ of medicijngebruik.

 1. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/ of ondertekening van de opdracht en betaling binnen gestelde termijn, als
  genoemd in de opdracht.
 2. Samen Babymassage is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Intellectueel
eigendom, disclaimer websites en privacy 

 1. Samen Babymassage zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, cursisten, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt nooit, zonder uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, aan derde kenbaar gemaakt of verkocht.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of uw kind, vóór aanvang van de cursus.
 3. Alle door Samen Babymassage verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) en mogen niet door opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van Samen Babymassage worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 4. Samen Babymassage behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien een bezoeker, opdrachtgever (of een mogelijke opdrachtgever) de website van Samen Babymassage bezoekt, kan Samen Babymassage de gegevens verwerken. Samen Babymassage waarborgt en respecteert de privacy van haar websitebezoekers, onder meer door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. Samen Babymassage kan en mag van de betrokken cursist/ cliënt een dossier bijhouden.

Algemene Voorwaarden

Babymassage/voetmassage/BabybehoefteinKaart

Samen Babymassage 2022